بازدید رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور از گروه صنعتی بارز استان کرمان
بازدیدبارز

به گزارش روابط عمومی بسیج کارگران وکارخانجات استان کرمان، دکتراله بداشتی روزپنج شنبه باحضور دراستان کرمان ازگروه صنعتی بارز بازدیدکرد.

 

دراین بازدید که باهمراهی سرهنگ نیکخواه فرمانده بسیج کارگران وکارخانجات استان کرمان وسایرمسئولین همراه بود مسائل ومشکلات این مجتمع مورد بررسی قرارگرفت.

 

لازم به ذکراست گروه صنعتی بارز زمینه اشتغال۲۵۸۹نفر را دراستان کرمان فراهم آورده است.