بازدید دانش آموزان از دستاوردهای صنعتی شهرستان یزد
1

 باازدید محصل ها ( دانش آموزان بسیجی ) 
پایگاه شهید ساداتی و ولایت حوزه ۵ والعادیات از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی.