اقدامات جهادی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران – زلزله خوی و مناطق محروم