افتتاح زمین دومیدانی در شیر پگاه خراسان رضوی
افتتاح زمین دومیدانی در شیر پگاه خراسان رضوی