معرفی شهید شاخص جامعه کار و تولید
حوزه بسیج شهید برونسی فلاورجان

معرفی شهید شاخص جامعه کار و تولید کشور از شبکه سراسری خبر