اعزام 400نفر از کارگران واحد های تولیدی استان به مناطق عملیاتی بازی دراز توسط سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان لرستان
اعزام

اعزام کارگران استان لرستان به مناسبت افتتاح راهیان نور کشوری به مناطق عملیاتی غرب کشور توسط سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان لرستان