رصد و احصا مشکلات جامعه کارگری استان لرستان به میزبانی شرکت شیر پگاه توسط سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان لرستان
جلسه

در راستای شناخت مشکلات جامعه کار و تولید جلسه رصد و احصا مشکلات واحد های تولیدی استان به همت سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان لرستان به میزبانی شرکت شیر پگاه لرستان برگزار شد.