کاشت ۳۰۰ نهال شهدایی در بوستان طبیعت
.

۳۰۰ نهال به نیابت از شهدای شرکت سایپا در روز بزرگداشت شهدا