بازدید مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور از مراکز کار و تولید استان قزوین

کد خبر : 19594
دوشنبه 15 اسفند 1401 - 13:37
بازدید

دکتر اله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور ضمن دیدار و گفتگو با دستاندرکاران حوزه کار و تولید از کارخانجات و مارکز تولیدی استان قزوین نیز بازدید کردند.

دکتر اله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور ضمن دیدار و گفتگو با دستاندرکاران حوزه کار و تولید از کارخانجات و مارکز تولیدی استان قزوین نیز بازدید کردند.

ارسال توسط : اشرف اشرف
بازدید
دیدگاه